ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ">

FREE Delivery within Phnom Penh!

0

Your Cart is Empty

STEVE & LEIF

T52136

S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5"(152CM)
ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ

We have 4 in stock.

Product Description:
This three step contemporary ladder features a revolutionary lightweight aluminium frame with a featherweight design! It has a recessed area of top tray for paint cans and a comfortable, large platform top step with gives you the room to complete even the most difficult jobs!

With its tool integrated top and slip resistant feet, this ladder is not only convenient, but offers security as well! Super light weight ladder but durable enough to handle any projects!

Measurements:
Closed  Height: 1365mm
Platform Height: 850mm
Opened Height: 1290mm
Width: 511mm

Features:
LIGHTWEIGHT - Aircraft grade aluminium frames (Less than 4kg)
NON-MARRING - Leg tips keep floors clean
SECURE AND STABLE - Extra large, slip resistant platform step
FOLDS FLAT - Easier storage and less bulk
SAFETY - Meets ANSI standards for Type II Medium Household
Work Load Duty Rating 225 lbs.


  • Feature photo 1 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 2 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 3 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 4 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 5 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 6 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 7 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 8 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 9 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 10 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" />
  • Description photo 1 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 2 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 3 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 4 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 5 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 6 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 7 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 8 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 9 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 10 of S&L COSCO SL-5071 LITE SOLUTION LADDER 3 STEPS 5 ជណ្តើរអាឡុយមីញ៉ូម 3 កាំ" onerror="this.style.display='none'" />

Customer Reviews

Based on 3 reviews Write a review

FB Instagram
Back