ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)">

FREE Delivery within Phnom Penh!

0

Your Cart is Empty

TACTIX

T06154

TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8")
ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)

  • Long nose plier.
  • Chrome-Nickel steel for longer life.
  • Non-slip bi-material handle.
  • Size: 200 mm (8 in).
  • Weight: 0.2951 kg
  • Dimensions: 6.5 x 2.9 x 27 cm
  • Size: 200mm

  • Feature photo 1 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 2 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 3 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 4 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 5 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 6 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 7 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 8 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 9 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 10 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" />
  • Description photo 1 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 2 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 3 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 4 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 5 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 6 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 7 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 8 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 9 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 10 of TACTIX 200003 LONG NOSE PLIER 200MM (8 ដង្កាប់ 200 មីលីម៉ែត្រ (8 អ៊ីញ)" onerror="this.style.display='none'" />

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

FB Instagram
Back