កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ">

FREE Delivery within Phnom Penh!

0

Your Cart is Empty

HIP

S33850

POWERPAC PPTF10 10" MINI TOWER FAN
កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ

  • Built-in thermal protection against overheating
  • 3 Speed setting with oscillation
  • Suitable for office use and work table
  • New and improved model
  • Safety Mark 160708-12
  • Dimension:143x128x340mm

CAUTION

  • Do not leave toddler or child near the fan
  • Always turn off the main switch when not in use
  • Always turn off the main switch when cleaning

  • Feature photo 1 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 2 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 3 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 4 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 5 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 6 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 7 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 8 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 9 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 10 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" />
  • Description photo 1 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 2 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 3 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 4 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 5 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 6 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 7 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 8 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 9 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 10 of POWERPAC PPTF10 10កង្ហារបញ្ឈរមានរាងតូច 10 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" />

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

FB Instagram
Back