ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ">

FREE Delivery within Phnom Penh!

0

Your Cart is Empty

HIP

T70103

ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14" 1600W
ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ

POWERPAC PPEC814 ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14" 1600W / ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ
  • Adjustable Heat Control
  • Multiple purpose wok for cooking and steamboat
  • 14" non-stick wok
  • Cook and view tempered glass lid
  • Adjustable temperature control for multi purpose usage
  • Durable, practical, easy to operate and clean
  • Detachable control cable for easy cleaning

  • Feature photo 1 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 2 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 3 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 4 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 5 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 6 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 7 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 8 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 9 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 10 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" />
  • Description photo 1 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 2 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 3 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 4 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 5 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 6 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 7 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 8 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 9 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 10 of ELECTRIC WOK & STEAMBOAT 14ឆ្នាំងខ្ទះ និងស៊ុបអគ្គិសនី 14 អ៊ីញ" onerror="this.style.display='none'" />

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

FB Instagram
Back