ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង">

FREE Delivery within Phnom Penh!

0

Your Cart is Empty

INGCO

L02890

INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6"
ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង

We have 6 in stock.

Dimensions: 6 "/ 160mm Cr-V TPR black finish and polish Two-color handle Hangable

  • Feature photo 1 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 2 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 3 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 4 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 5 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 6 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 7 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 8 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 9 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 10 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" />
  • Description photo 1 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 2 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 3 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 4 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 5 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 6 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 7 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 8 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 9 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 10 of INGCO HBNP28166 BENT NOSE PLIERS 160MM 6ដង្កាប់មុខស្រួចកោងប្រវែង160មម6អ៊ីង" onerror="this.style.display='none'" />

FB Instagram
Back