ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)">

FREE Delivery within Phnom Penh!

0

Your Cart is Empty

EXCEL

T56022

EXCEL-E169-BK450 18" F/EXT.DRAWER RUNNER(BLACK)
ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)

  • Thickness: 0.9 x 0.9 x 1.0mm
  • Load Capacity: 20kg
  • Material: Steel
  • Length: 8" / 10" / 12" / 14" / 16" / 18" / 20"

  • Feature photo 1 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 2 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 3 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 4 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 5 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 6 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 7 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 8 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 9 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 10 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" />
  • Description photo 1 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 2 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 3 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 4 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 5 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 6 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 7 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 8 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 9 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 10 of EXCEL-E169-BK450 18ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)" onerror="this.style.display='none'" />

FB Instagram
Back