ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
12寸抽屉滑道, 黑色">

FREE Delivery within Phnom Penh!

0

Your Cart is Empty

EXCEL

T56021

EXCEL-E169-BK300 12" F/EXT.DRAWER RUNNER(BLACK)
ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
12寸抽屉滑道, 黑色

 • Thickness: 0.9 x 0.9 x 1.0mm
 • Load Capacity: 20kg
 • Material: Steel
 • Length: 8" / 10" / 12" / 14" / 16" / 18" / 20"

 • Feature photo 1 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 2 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 3 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 4 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 5 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 6 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 7 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 8 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 9 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 10 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" />
 • Description photo 1 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 2 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 3 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 4 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 5 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 6 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 7 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 8 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 9 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 10 of EXCEL-E169-BK300 12ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  12寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" />

FB Instagram
Back