ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
24寸抽屉滑道, 黑色">

FREE Delivery within Phnom Penh!

0

Your Cart is Empty

EXCEL

T56020

EXCEL-E145-BK600 24" F/EXT.DRAWER RUNNER(BLACK)
ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
24寸抽屉滑道, 黑色

 • Thickness: 1.0*1.0*1.2mm
 • Width: 45mm
 • Length: L16" / 18" / 20" / 22" / 24"
 • Material: Steel
 • Load Capacity: 30kg

 • Feature photo 1 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 2 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 3 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 4 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 5 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 6 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 7 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 8 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 9 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 10 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" />
 • Description photo 1 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 2 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 3 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 4 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 5 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 6 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 7 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 8 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 9 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 10 of EXCEL-E145-BK600 24ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ថត (អាចរុញចេញ/ចូល)
  24寸抽屉滑道, 黑色" onerror="this.style.display='none'" />

FB Instagram
Back