ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក">

FREE Delivery within Phnom Penh!

0

Your Cart is Empty

HIP

S55038

CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2"
ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក

We have 5 in stock.

  • Modern design
  • Nozzle with adjustment cap
  • Ergonomic couplings

  • Feature photo 1 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 2 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 3 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 4 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 5 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 6 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 7 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 8 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 9 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Feature photo 10 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" />
  • Description photo 1 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 2 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 3 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 4 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 5 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 6 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 7 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 8 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 9 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" /> Description photo 10 of CLABER 48802 JET SPRAY STARTER KIT 1/2ក្បាលរ៉ូប៊ីណេបាញ់ទឹក" onerror="this.style.display='none'" />

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

FB Instagram
Back